รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
"โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561"
เมื่อ วันจันทร์ 11 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง "จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561" กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ และการอบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 – 4/14 และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 คนเก่งศรียาภัย O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ 100 คะแนน [01-04-2561]
 คนเก่งศรียาภัย [01-04-2561]
 SP Yong Guide II [21-03-2561]
 ศึกษาดูงาน จากโรงเรียน บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ ” [12-03-2561]