รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
Common Euro Framework of Referrence (CEFR)
พัฒนาศักยภาพและทักษะทางภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา Common Euro Framework of Referrence (CEFR) Level 1 สำหรัับนักเรียนมัธยมศึกษา 4 - 6 (สพม. 11) และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1562206943908303.1073742268.204253283037016&type=1&l=b586670c64
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม [10-08-2561]
 ถวายเทียนพรรษา [26-07-2561]
 P.S.V. Game 39 [26-07-2561]
 หล่อเทียนพรรษา  [26-07-2561]