รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ประกวดบทความ วีดีทัศน์ "โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางสื่อหลัก"
กระทรวงพลังงานได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดบทความ วีดีทัศน์ และประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางสื่อหลักขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องและสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดบทความ และการประกวดวีดีทัศน์ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ระดับเยาวชนระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล โล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นและบทความที่ชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตเป็นหนังสั้นออกอากาศทางทีวีช่องฟรีทีวี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2561]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2561]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2561]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2561]