รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยาเปิดเรียนวันแรก
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 34 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 โรงเรียนพระแสงวิทยาเปิดเรียนวันแรก  [16-05-2561]
 การอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [19-03-2561]
 การทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา [09-03-2561]
 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [08-03-2561]