<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือการให้บริการ
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2562)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

  วิสัยทัศน์
 
 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
   


  พันธกิจ
 
 
        1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
        3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
        4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
        5. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
   


  เป้าประสงค์
 
 
        1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเทําเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
        3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
        4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สู่ความเป็นสากล
        5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        6. หน่วยงานทางการศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        7. สถานศึกษาทุกแห่งได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
        8. ผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
   


  กลยุทธ์
 
 
        กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล
        กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
        กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย
        กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   


  จุดเน้น
 
 
        1. ด้านผู้เรียน
            1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ
            1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
            1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด
            1.5 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

        2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
            2.1 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
            2.2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ
            2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
            2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ/วิธีการที่หลากหลาย และฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบมีขั้นตอน เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
            2.5 ส่งเสริมขวัญ กำลังใจ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

        3. ด้านการบริหารจัดการ
            3.1 ผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
            3.2 บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตและเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเป็นฐาน
            3.3 พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
            3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            3.5 พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
            3.6 ส่งเสริม พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมของหน่วยงานและสถานศึกษา
   


  ค่านิยม
 
 
  ยิ้มแย้มแจ่มใส Smile
  ว่องไวทุกงาน Speed
  บริการประทับใจ Service
  มีวินัยและคุณธรรม Spirit
   

 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-205317 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th