สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

Integrity and Transparency Assessment : ITA 2017

# การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ค่าคะแนน แบบสำรวจ Evidence - based

# แนวทางการตอบ EBIT

# คู่มือคำอธิบายแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 

Copyright © 2015 The Secondary Education Service Area Office 11. All Right Reserved.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-203372-4 Fax. 077-205318
Webmaster : office@secondary11.go.th