<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ติดต่อเรา
  •  
  • 

  Blog กลุ่มงาน
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2559
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2558 
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2557
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2559
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2559
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2558
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2558
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2557 
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2557
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2560
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2559)
   
   

  e-Doc
  • คำสั่ง ประกาศ
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

  ปฏิทิน
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

โครงการคูปองพัฒนาครู
km spm11
เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801

โครงการแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(โซนที่ 3 ภาคกลางและภาคใต้)

แนวทางการดำเนินงานจัดการ
แท็บเล็ตภายในโรงเรียน

๑. ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๒. แจกจ่ายให้กับนักเรียน
๓. รายงานผลการดำเนินงานให้กับ สพท.
๔. ทดลองเครื่องฯ แต่ละเครื่องให้เสร็จภายใน ๗ วัน(ตามเงื่อนไขกำหนดให้กรณี เครื่องฯไม่สามารถทำงานได้ตามปกติภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่โรงเรียนได้รับ มอบเครื่อง ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทดแทนภายใน ๕ วันทำการตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้ง

การดูแลบำรุงรักษา

 ๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน ๑ ปีนับแต่วันรับมอบ โดยต้องซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๗ วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัตตามผู้ซื้อมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไขทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ (การส่งมอบเครื่องเพื่อไปทำการซ่อมแซมให้มีหลักฐานการส่งและรับ)
 ๒. โดยศูนย์บริการรับและส่งคืนเครื่องแท็บเล็ตกำหนดให้มีทุกจังหวัด ให้บริการตอบปัญหาการใช้งาน และรับแจ้งเครื่องเมื่อมีปัญหา สามารถติดต่อได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  และกำหนดให้แสดงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์บริการที่บริเวณด้านหลังเครื่อง และมีไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ในแต่ละโซน เปิดบริการในวันและเวลาทำการ

วิธีการตรวจเช็คเครื่อง

๑.แนะนำ
๒.ความต้องการของระบบ
๓.ระบบแสดงผล
๔.หน่วยบันทึกข้อมูล
๕.ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
๖.ระบบสื่อสารข้อมูล
๗.ระบบมัลติมีเดียแบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง Built-in
๘.มีระบบเซ็นเซอร์ ชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่อง Built-in
๙ .อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล และอุปกรณ์ควบคุม แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง Built-in
๑๐.ระบบจ่ายพลังงาน
๑๑.ระบบรักษาความปลอดภัยระดับ OS Security Level
๑๒.ระบบปฏิบัติการณ์

คู่มือการใช้งานและขั้นตอนการส่งซ่อมเครื่องแท็บเล็ต

Download วิธีการและขั้นตอนการเปลี่ยนเนื้อหาเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 2 Link1

Download วิธีการและขั้นตอนการเปลี่ยนเนื้อหาเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 2 Link2


Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th