<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2560)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  ปฏิทิน
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801

โครงการแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(โซนที่ 3 ภาคกลางและภาคใต้)

แนวทางการดำเนินงานจัดการ
แท็บเล็ตภายในโรงเรียน

๑. ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๒. แจกจ่ายให้กับนักเรียน
๓. รายงานผลการดำเนินงานให้กับ สพท.
๔. ทดลองเครื่องฯ แต่ละเครื่องให้เสร็จภายใน ๗ วัน(ตามเงื่อนไขกำหนดให้กรณี เครื่องฯไม่สามารถทำงานได้ตามปกติภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่โรงเรียนได้รับ มอบเครื่อง ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทดแทนภายใน ๕ วันทำการตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้ง

การดูแลบำรุงรักษา

 ๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน ๑ ปีนับแต่วันรับมอบ โดยต้องซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๗ วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัตตามผู้ซื้อมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไขทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ (การส่งมอบเครื่องเพื่อไปทำการซ่อมแซมให้มีหลักฐานการส่งและรับ)
 ๒. โดยศูนย์บริการรับและส่งคืนเครื่องแท็บเล็ตกำหนดให้มีทุกจังหวัด ให้บริการตอบปัญหาการใช้งาน และรับแจ้งเครื่องเมื่อมีปัญหา สามารถติดต่อได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  และกำหนดให้แสดงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์บริการที่บริเวณด้านหลังเครื่อง และมีไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ในแต่ละโซน เปิดบริการในวันและเวลาทำการ

วิธีการตรวจเช็คเครื่อง

๑.แนะนำ
๒.ความต้องการของระบบ
๓.ระบบแสดงผล
๔.หน่วยบันทึกข้อมูล
๕.ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
๖.ระบบสื่อสารข้อมูล
๗.ระบบมัลติมีเดียแบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง Built-in
๘.มีระบบเซ็นเซอร์ ชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่อง Built-in
๙ .อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล และอุปกรณ์ควบคุม แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง Built-in
๑๐.ระบบจ่ายพลังงาน
๑๑.ระบบรักษาความปลอดภัยระดับ OS Security Level
๑๒.ระบบปฏิบัติการณ์

คู่มือการใช้งานและขั้นตอนการส่งซ่อมเครื่องแท็บเล็ต

Download วิธีการและขั้นตอนการเปลี่ยนเนื้อหาเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 2 Link1

Download วิธีการและขั้นตอนการเปลี่ยนเนื้อหาเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 2 Link2


Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th