<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  เครือข่าย สพป.

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801  ข่าวประชาสัมพันธ์ - การจัดซื้อจัดจ้าง สพม. เขต 11
 
 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชก...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [10 ต.ค. 2562] 
สพม.11ขอเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562


เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชก...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [10 ก.ย. 2562] 
สพม.11 ขอเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562


ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบ...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [07 ส.ค. 2562] 
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่ม...

เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชก...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [07 ส.ค. 2562] 
สพม.11 ขอเปิดเผยงบทดลอง ปี 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิ...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [26 ก.ค. 2562] 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชก...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [10 ก.ค. 2562] 
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2562


ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบ...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [10 ก.ค. 2562] 
ประจำเดือน มิถุยายน 2562

อ่านรายละเอียดเพ...

ประกาศราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ...
โดย ฝ่ายพัสดุ สพม.11 [09 ก.ค. 2562] 
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

...


 
 
 

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th