<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือการให้บริการ
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2562)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัดคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  Service Manual
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก ลดต้นทุนในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน ยกระดับการพัฒนาการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างชาญฉลาด รู้ทันกลโกงต่างๆ
เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
- ราชกิจจานุเบกษา กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478
- อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
การจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขั้นตอนการให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์กู้เงิน ธอส.
 
การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
 
การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
 
การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
 
การเบิกเงินยืมราชการ
 
การเบิกเงินค่าวัสดุ
 
การเบิกจ่ายวัสดุ
 
การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
 
การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
 
   


 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-205317 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th