<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือการให้บริการ
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2562)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัดการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

  Open Data Integrity and Transparence Assessment
 
 
 
O1     โครงสร้างหน่วยงาน
O2     ข้อมูลผู้บริหาร
O3     อำนาจหน้าที่
O4     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5     ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7     ข่าวประชาสัมพันธ์ - หน้าแรกของเว็บไซต์
O8     Q&A
O9     Social Network - facebook
O10     แผนดำเนินงานประจำปี 2562
O11     รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O12     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13     มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14     มาตรฐานการให้บริการ
O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16     รายงานผลการสำรวจตวามพึงพอใจการให้บริการ
O17     E-Service
O18     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19     รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22     ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี
O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26     การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
O29     แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
O32     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36     การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
O37     การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
O38     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
O40     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42     มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44     มาตรการส่งเสริมความโปร่งในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46     มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   
 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th