<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  เครือข่าย สพป.

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801

  คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการ
 ย้อนกลับ
รูปภาพ รายละเอียด งานที่รับผิดชอบ คู่มือปฏิบัติงาน


นางสายลม จิตระดับ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Mobile : 081-7374310
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  - งานสารบรรณสำนักงานฯ
  - งานช่วยอำนวยการ
  - งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  - งานยานพาหนะ
  - งานการจัดระบบบริหารสำนักงานฯ
  - งานประสานงาน
  - งานเลือกและสรรหากรรมการและ
     อนุกรรมการ

  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและ
     บุคลากรทางการศึกษา
คลิกเพื่อดูรายละเอียด


นางสุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Mobile : 091-8253505
งานประชาสัมพันธ์
  - งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
  - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

งานประสานงาน

งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


นางสาวนันทวดี บุญจุ่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Mobile : 086-6852515
งานการจัดระบบบริหารสำนักงานฯ
  - งานจัดระบบบริหาร
  - งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
  - งานมาตรฐานสำนักงานฯ
  - งานคำรับรองปฏิบัติราชการ
  - งานควบคุมภายใน
  - งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา


งานยานพาหนะ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด


นายสมัย ชิวชูกุล
พนักงานขับรถยนต์
Mobile : -
งานยานพาหนะ คลิกเพื่อดูรายละเอียด


นางสาวปรียาพร บุญนา
อัตราจ้าง-เลขานุการ
Mobile : 087-2791961
งานช่วยอำนวยการ
  - งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
  - งานมอบหมายหน้าที่การงาน
  - งานเลขานุการผู้บริหาร
  - งานประชุมภายในสำนักงาน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด


นางสาวชลิตา เทือกสุบรรณ
อัตราจ้าง-พนักงานพิมพ์ดีด
Mobile : 083-9683373
งานสารบรรณสำนักงานฯ
  - งานรับส่งหนังสือราชการ
  - งานจัดทำหนังสือราชการ
  - งานจัดเก็บหนังสือราชการ
  - งานการยืมหนังสือราชการ
  - งานการทำลายหนังสือราชการ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด


นางสาวเบญจวรรณ สอนประสม
อัตราจ้าง-เจ้าหน้าที่ธุรการ
Mobile : 086-6835992
งานสารบรรณสำนักงานฯ
  - งานรับส่งหนังสือราชการ
  - งานจัดทำหนังสือราชการ
  - งานจัดเก็บหนังสือราชการ
  - งานการยืมหนังสือราชการ
  - งานการทำลายหนังสือราชการ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด


นายสัญชัย หนอนไม้
อัตราจ้าง-พนักงานขับรถยนต์
Mobile : 093-6322066
งานยานพาหนะ คลิกเพื่อดูรายละเอียด


นางสาวกรรณิกา รักสกุล
อัตราจ้าง-แม่บ้านทำความสะอาด
Mobile : 089-4693459
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม คลิกเพื่อดูรายละเอียด


นางสาวบุษราภรณ์ หะจิ
อัตราจ้าง-แม่บ้านทำความสะอาด
Mobile :
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th