<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือการให้บริการ
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2562)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด  คู่มือการปฏิบัติงาน : แยกตามกลุ่มงาน
 
 
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 

นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายชัยณรงค์ ช่างเรือ
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานางสายลม จิตระดับ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม


นางพจณิชา รอดภัย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม


นางสุรภา อ่อนเกลี้ยง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม


นางสาวนฤมล ทองสุข
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม


นางณัฐติกา หอมประกอบ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม

นางอารี ชนะสงคราม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม

นางสาวอุรีรัช ขันติไชย
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม

นายสมศักดิ์ เข็มขาว
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม
 
นางณัฐจารักษ์ โสมติด
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม

นางอรฉัตร สุขนิตย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม
 
 
 
 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-205317 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th