<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือการให้บริการ
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2562)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัดการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

  O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
คือ การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระบวนการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดำเนินการบันทึกขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อ
    1.1 อนุมัติแผนงานโครงการ
    1.2 อนุมัติหลักสูตร
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
    1.4 ลงนามในหนังสือเชิญคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม
 
2. ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
    2.1 สะท้อนความคิดเห็น ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    2.2 สรุปรายละเอียดการสะท้อนความคิดเห็นในรูปของรายงานการประชุม
    2.3 มอบหมายภารกิจในการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นการดำเนินงาน
 
3. จัดทำเป็นเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่ม
    3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ก็ได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    4.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
    4.2 ประชุมคณะทำงาน
    4.3 วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาศึกษา แต่ละขนาด
    4.4 กำหนดแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    4.5 แต่งตั้งคณะทำงานเขียนแผนงานโครงการ
    4.6 จัดทำเป็นเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
 
5. กำกับ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
    5.1 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดรูปแบบและเครื่องมือการกำกับติดตามและคณะกรรมการดำเนินการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
    5.2 รายงานผลการดำเนิน (เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562)
   
 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th