<<หน้าแรก   
   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  



  เครือข่าย สพป.


  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชา...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [29 ม.ค. 2563] 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (Professional Learning Community:PLC) ประจำปี 25...

การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคล...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [29 ม.ค. 2563] 
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563


โครงการค่ายหลักสูตร STEM Robotics camp
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [29 ม.ค. 2563] 
สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและนักเรียนในสังกัดร่วมโครงการค่ายหลักสูตร STEM Robotics camp


ประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ปร...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [29 ม.ค. 2563] 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกรอบ CEFR
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [29 ม.ค. 2563] 
บริษัท ลิมิตเลส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอเสนอโครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกรอบ


>>อ่านทั้งหมด  










คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง
  
  e-Service





  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  • การจัดทำการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)








  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 [27 ม.ค. 2563] 
ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต-อังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 [23 ม.ค. 2563] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

๒๐ ถึง ๒๒ ม.ค.นี้ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [24 ม.ค. 2563] 
วันที่ ๒๐ ถึง ๒๒ ม.ค.นี้ ร.ร.ไชยาวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การอบรมยุวประมง รุ่นที่ 35 ประจำปี 2563
โดย โรงเรียนท่าชีวิทยาคม [22 ม.ค. 2563] 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้(สุราษฏร์ธานี) ร่วมกับโรงเรียนท่าชีวิทยาคมได้จัดอบรมยุวประมง รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค.63 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเสมาฤทธิ์ โรงเรียน...

วันครูปี ๒๕๖๓
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [21 ม.ค. 2563] 
๑๖ มกราคมนี้ เครือข่ายครูอำเภอไชยา จัดกิจกรรมวันครูปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนไชยาวิทยา

โรงเรียนท่าชีวิทยาคม ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงย...
โดย โรงเรียนท่าชีวิทยาคม [21 ม.ค. 2563] 
วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๔
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 [16 ม.ค. 2563] 
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ....

ประกาศจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม...
โดย โรงเรียนชัยบุรีพิทยา [20 ธ.ค. 2562] 
ประกาศโรงเรียนชัยบุรีพิทยา เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม)โรงเรียนชัยบุรีพิทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 [10 ธ.ค. 2562] 
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายพรชัย จันทร์รงค์ ผู้อำนวนการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ร่วมกับคณะครู จัดกิกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและแผนป...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ
โดย โรงเรียนชัยบุรีพิทยา [06 ธ.ค. 2562] 
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา โดยนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจก...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [29 ม.ค. 2563] 
29 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ กษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประช...

ทดสอบ Pre O-net สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [29 ม.ค. 2563] 
29 มกราคม 2563 โรงเรียนปะทิววิทยาจัดสอบ Pre O-net สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ...

สภานักเรียนระดับสถานศึกษา
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [29 ม.ค. 2563] 
29 มกราคม 2563 โรงเรียนปะทิววิทยา ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับสถานศึกษา เพื่อให้ดำเนินการไปอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

สัมพันธ์ชุมชน
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [28 ม.ค. 2563] 
28 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ กษมาพร ชวาลิต เข้าพบปะเยี่ยมเยือนเพื่อสัมพันธ์ชุมชนกับตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในบริเวณเขตพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ ผอ. กษมาพร ชวาลิต
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [28 ม.ค. 2563] 
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนปะทิววิทยา ยินดีต้องรับ ผอ. กษมาพร ชวาลิต ด้วยความยินดียิ่ง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [28 ม.ค. 2563] 
20-22 มกราคม 2563 โรงเรียนปะทิววิทยาจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต และเปิดรับการเรียนรู้เ...

ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
โดย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา [27 ม.ค. 2563] 
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชมรมกีฬามอบทุนการศึกษา
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [18 ม.ค. 2563] 
ชมรมฟุตบอลโกล์หนู จังหวัดชุมพร มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนด่านสวีวิทยาและนักเรียนประถมศึกษาพื้นที่บริการ จำนวน 155 ทุนๆละ 1,000บาท ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ด่านสวีวิทยา เมื่อ18/01...

วันครู 2563
โดย โรงเรียนศรียาภัย [17 ม.ค. 2563] 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ขึ้น ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร พิธีช่วงเช้า...

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [27 ธ.ค. 2562] 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนด่านสวีวิทยา สมัชชานักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงาน บริหารงานต่างๆ โดยจัดให้มีการแสดงของนั...

>>อ่านทั้งหมด  
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th