<<หน้าแรก   
   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  เครือข่าย สพป.

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801

  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [24 มิ.ย. 2562] 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


ารแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (WRO2019 : ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [24 มิ.ย. 2562] 
  สพฐ.ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (WRO2019 : World Robot Olympiad 2019) ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒<...

การฝึกอบรมลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรม ( ALTC ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [24 มิ.ย. 2562] 
 ด้วยสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสงขลา จัดการฝึกอบรมลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรม ( ALTC )จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม


โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [24 มิ.ย. 2562] 
ด้วย บริษัท อสมท. ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรร ในโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนในสังกัดร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7

โครงการการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [24 มิ.ย. 2562] 
ด้วย สพฐ.โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จึงขอประชาสัมพ...

>>อ่านทั้งหมด  

คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของเรามากแค่ไหน ?
 
  e-Service

  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  • การจัดทำการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนท่าชีวิทยาคม ประจำปีการศึกษ...
โดย โรงเรียนท่าชีวิทยาคม [21 มิ.ย. 2562] 
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2...
โดย โรงเรียนน้ำรอบวิทยา [14 มิ.ย. 2562] 
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา นำโดยนายพีรพงษื ทรรพคช ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2562 เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียนและมอบทุนการศึ...

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [13 มิ.ย. 2562] 
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู และสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่าง...

นักเรียนโรงเรียนท่าชีวิทยาคมได้รับรางวัลที่ 1. อ่า...
โดย โรงเรียนท่าชีวิทยาคม [12 มิ.ย. 2562] 
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงจารุวรรณ. ชุ่มแก้ว. นักเรียนโรงเรียนท่าชีวิทยาคมได้รับรางวัลที่ 1. อ่านทำนองเสนาะในโครงการรักษ์ไทย. เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย โดย. ครูวาสนา. ช้องทอง.

โครงการพลังงานสัญจร
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [12 มิ.ย. 2562] 
โครงการพลังงานสัญจร จัดโดย ปตท. และสถาบันวิทยาการพลังงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานที่ถูกต้องที่นักเรียนควรรู้ ในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-14....

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่
โดย โรงเรียนท่าชนะ [11 มิ.ย. 2562] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนท่าชนะ) ดำเนินงานในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่ง...

กิจกรรมพิธีมาลาบูชาคุณ ปีการศึกษา 2562
โดย โรงเรียนชัยบุรีพิทยา [08 มิ.ย. 2562] 
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา จัดกิจกรรมพิธีมาลาบูชาคุณ ปีการศึกษา 2562 โดยคณะครูนักเรียนบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนชัยบุรีพิทยา

ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ...
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [07 มิ.ย. 2562] 
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ. ศ. 2562 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 11 ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรีย...

กิจกรรมวันไหว้ครู
โดย โรงเรียนน้ำรอบวิทยา [06 มิ.ย. 2562] 
วันนี้ เวลา 09.00 น. นายพีรพงษ์ ทรรพคช ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เป็นประธานในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 ในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกต...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดย โรงเรียนน้ำรอบวิทยา [06 มิ.ย. 2562] 
วันนี้​เวลา ​08.00​น.​ นาย​พีร​พงษ์​ ทร​รพ​คช​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​น้ำ​รอบ​วิทยา​ ...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2562
โดย โรงเรียนละแมวิทยา [25 มิ.ย. 2562] 
ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา นายประทีป มณีบางกา พร้อมด้วยคณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2562

คนเก่งศรียาภัย
โดย โรงเรียนศรียาภัย [25 มิ.ย. 2562] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวด ในรายการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล พร้อมทัศ...

International Camp M. 1 @ Malaysia @Singapore
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [25 มิ.ย. 2562] 
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดโครงการ International Camp M. 1 การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันเมื่อวันที่ 18 -22 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการพ...

โครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและป้องกันการทารุณกรรม
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [22 มิ.ย. 2562] 
โรงเรียนปะทิววิทยา จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน ตามโครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและป้องกันการทารุณกรรม ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณ พมจ.ชุมพร และผู้กำกับสถานีตำรวจปะท...

มหกรรมวันมหัศจรรย์ฟันดี
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [22 มิ.ย. 2562] 
โรงพยาบาลปะทิว ร่วมมือกับ โรงเรียนปะทิววิทยา จัดโครงการมหกรรมวันมหัศจรรย์ฟันดี วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในงานจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายมีซุ้มให้ทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย การประกวดเ...

ประชุมโครงการ ปตพ.สผ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [15 มิ.ย. 2562] 
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา กล่าวต้อนรับในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนโรงเรียนในเขตตำบลด่านสวี ท่าหิน ตำบลนาโพธิ์และตำบลปากตะโกในการเตรียมการ...

ศรียาภัย “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู”
โดย โรงเรียนศรียาภัย [15 มิ.ย. 2562] 
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรียาภัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปี สำหรับปีนี้ ผอ สุรินทร์ เนียมสุวรรณ ประธานในพิธี มอบโล่ “คุรุสดุดี” คุณครูที่มีอายุราชการ 30...

ปตท.สผ.ประชุมวางแผนมอบทุนการศึกษา
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [14 มิ.ย. 2562] 
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา กล่าวต้อนรับในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนโรงเรียนในเขตตำบลด่านสวี ท่าหิน ตำบลนาโพธิ์และตำบลปากตะโกในการเตรียมการ...

กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [14 มิ.ย. 2562] 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [13 มิ.ย. 2562] 
โรงเรียนปะทิววิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th