<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือการให้บริการ
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2562)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [23 ต.ค. 2563] 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และข้าราชการในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่า...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ (สควค...
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [22 ต.ค. 2563] 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน สควค.
คลิกดูรายละเอียด

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [21 ต.ค. 2563] 
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดในกิจกรรม ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 1...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนให้สามารถจัดเก็บผลง...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [21 ต.ค. 2563] 
วันที่ 21 ตุลาคม 2563นายประพัทธ์ รัตนอรุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ช่างเรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

ตรวจสอบคุณสมบัติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [20 ต.ค. 2563] 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดย ดร.ภัทรินทร์ ชูมาก และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ...

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งกำหนดการตรวจ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [19 ต.ค. 2563] 
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563


การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [19 ต.ค. 2563] 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [19 ต.ค. 2563] 
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


>>อ่านทั้งหมด    เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
   
  • การบริหารงาน
  • การบริหารเงินงบประมาณ
  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การส่งเสริมความโปร่งใส
  • การป้องกันการทุจริต
     e-Service
คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง
  

Visitor Statistics
Today
51
Yesterday
96
This Month
3,923
Last Month
7,130
This Year
51,012
Last Year
0
Data : 2563-02-20
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [23 ต.ค. 2563] 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วม...
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [23 ต.ค. 2563] 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา โดยมีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ นำผู้เข้าร่วมพิธี...

กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [23 ต.ค. 2563] 
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพระแสงวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ...

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน และทุนยากจนพิเศษ ฯ ปีการศึ...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [22 ต.ค. 2563] 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นประธานในการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนละ 1,500 บาท และทุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขร่วมก...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [22 ต.ค. 2563] 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารวิชาการ /งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด /โดยท่านผู้อำนวยการนิวัติ โสกรรณิตย์ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา) ให้เก...

กิจกรรมประกอบแผนฯ ทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงในสถานศึ...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [20 ต.ค. 2563] 
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เนื่องด้วย สถานีตำรวจภูธรพระแสงร่วมกับโรงพยาบาลพระแสงและโรงเรียนพระแสงวิทยา จัดกิจกรรมการวางกำลังป้องกันเหตุ ประกอบแผนฯ ทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา...

ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [19 ต.ค. 2563] 
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการพรทิพย์ นุกูลกิจ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี ...

รงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณธรรมและ...
โดย โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม [19 ต.ค. 2563] 
ขอเเสดงความยินดีกับ🏆🏆🎉🎉 👉🏻โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Onli...

12 ตุลาคม 2563 ดร.อรชพร มีพัฒน์ ผู้อำนวยการ(ประธาน...
โดย โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม [19 ต.ค. 2563] 
12 ตุลาคม 2563 ดร.อรชพร มีพัฒน์ ผู้อำนวยการ(ประธานคณะกรรมการประเมิน)โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม นางกมลทิพย์ ชูแก้ว โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมเเละนางลักษณา แก้วสุวรรณ โรงเรียนพ่วงพรหมครว...

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.อรชพร มีพัฒน์ ได้เข้าประช...
โดย โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม [19 ต.ค. 2563] 
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.อรชพร มีพัฒน์ ได้เข้าประชุมสัมมนา ”โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “ ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อ.เมือง จ.สงขลา

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วม...
โดย โรงเรียนละแมวิทยา [23 ต.ค. 2563] 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระ...

การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนในภูมิภ...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [21 ก.ย. 2563] 
ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้ทีมตะกร้อโรงเรียนด่านสวีวิทยา ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18ปี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง และรางวัลร...

1ตำรวจ1โรงเรียน
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [04 ก.ย. 2563] 
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยากล่าวต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สวี มาให้ความรู้ด้านยาเสพติด การใช้รถอย่างปลอดภัยเป็นการร่วมมือระหว่างโรงเร...

พิธีไหว้ครู 2563 "ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู"
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 ส.ค. 2563] 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ” สำหรับปีนี้ได้มีพิธีมอบโล่ คุรุสดุดี เพื่อเป็นการยกย่องและสรรเสริญให้แก่ผู้ประกอ...

เยาวชนอาสาสมัคร
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [20 ส.ค. 2563] 
ศูนย์พัฒนาป่าชายเลน อ.สวี จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรและร่วมกันทำความสะอาดชายหาดทะเล...

ตรวจสุขภาพนักเรียน
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [20 ส.ค. 2563] 
เจ้าหน้าที่และ อสม.จาก รพสต.ด่านสวี ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 20 สิงหาคม 2563

การประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 ส.ค. 2563] 
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเ...

การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (F...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 ส.ค. 2563] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้จัดทำวิจัย เรื่อง แนวทางการนำผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนที่มีผลการแข่งขันทางว...

สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 ส.ค. 2563] 
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์กา...

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563
โดย โรงเรียนศรียาภัย [16 ส.ค. 2563] 
คุณครูณัฐกานต์ สุวรรณนิตย์ ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนศรียาภัย คณะครูเก่าศรียาภัย และ ศิษย์เก่า ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับน...

>>อ่านทั้งหมด  
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      
 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-205317 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th