สพม. เขต 11
     <<หน้าแรก   
   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  เครือข่าย สพป.

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801


  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย งานประชาสัมพันธ์ [18 ต.ค. 2562]  [ปักหมุด]
สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครั้งที่ 2/2562


นายชวกร ชลสิทธิ์ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [21 ต.ค. 2562] 
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และบุคลากรในสำนักงานเขต ร่วมอำลาและส่งตัว นายชวกร ชลสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในโอกาส...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปล...
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [16 ต.ค. 2562] 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) <...

โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [16 ต.ค. 2562] 
ธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้


โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Tha...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [16 ต.ค. 2562] 
สพฐ.โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย ขอเชิญข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจ...

โครงการ PTT Inspiration 8
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [16 ต.ค. 2562] 
สถานนีวิทยุฯ F.M.99 บมจ.อสมท.ขอความอนุเคราะะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมโครงการ PTT Inspiration 8 https://drive.google.com/file/d/1b-50J_uvr8Uwwovqn2QYirROMiytW...

>>อ่านทั้งหมด  

คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของเรามากแค่ไหน ?
 
  e-Service

  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  • การจัดทำการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
ภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
โดย โรงเรียนเวียงสระ [17 ต.ค. 2562] 
การฝึกภาคสนาม นักศึกาาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกอำเภอเวียงสระ จำนวน 16 โรงเรียน 16-31 ตุลาคม 2562 ร สนามโรงเรียนเวียงสระ

ค่ายภาวะผู้นำ สภานักเรียน สพม.11
โดย โรงเรียนเวียงสระ [15 ต.ค. 2562] 
รายละเอียด : วันที่ 14 ตุลาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม.เขต 11) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน \\\"ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาพัฒนาสิ่งแวด...

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [13 ต.ค. 2562] 
ท่านผอ.สุรศักดิ์ อักษรสาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอไชยา

กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" ณ ...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [06 ต.ค. 2562] 
กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" ณ โรงเรียนเวียงสระ 9 สิงหาคม 2562

การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโดยมีนายสุพัชรพ...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [06 ต.ค. 2562] 
การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโดยมีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ร่วมเป็นเกียรติในการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 [13 ก.ย. 2562] 
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ร่วมกับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๑ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒...

พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนศท.
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [11 ก.ย. 2562] 
๙ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนศท. ณ ศูนย์ฝึกฯ ร.ร.ไชยาวิทยา

เชิดชูครูคนเก่ง
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [27 ส.ค. 2562] 
คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับโล่เกียรติยศวิทยากรดีเยี่ยม ในกา...

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [23 ส.ค. 2562] 
วันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคมนี้ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภ...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [20 ส.ค. 2562] 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ส.ธ. คนเก่งทุกคน ในการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยทัก...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [19 ต.ค. 2562] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา หัวหน้างานบริหารวิชาการ และนางธนภรณ์ สุขแก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรม...

วันที่ระเลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [13 ต.ค. 2562] 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสวี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นท...

กิจกรรมประมงแห่งชาติ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [24 ก.ย. 2562] 
โรงเรียนด่านสวีวิทยาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล ณ อ่าวสวี หมู่ที่3 บ้านบ่อคา บริเวณ "หัวอ่าง" จากการจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ของกรมประมง ร่วมกับ ปตท.สผ เมื่อ 24 กันยายน256...

หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ”
โดย โรงเรียนศรียาภัย [20 ก.ย. 2562] 
งานเลี้ยงอำลา หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ” ซึ่งจัดโดยคณะครู ที่ได้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ผ...

แชมป์ เซปัก-ตะกร้อ 16ปีชาย
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [12 ก.ย. 2562] 
โรงเรียนด่านสวีวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เซปัก-ตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เซ-ปักตะกร้อ รุ่นไม่เกิน 18ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 การแข่งขันฟุ...

“มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒
โดย โรงเรียนศรียาภัย [07 ก.ย. 2562] 
นายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีขบวนพาเหรดจาก ๒๒ โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา...

กิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา
โดย โรงเรียนศรียาภัย [03 ก.ย. 2562] 
จันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กิจกรรมการจัดแสดงผลงานกิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำ พระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศ...

การกำกับ ติดตาม และนิเทศ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึ...
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [30 ส.ค. 2562] 
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนปะทิววิทยา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษา ขอขอบพระคุณท่้านคณะกรรมการนิเทศ ที่ให้คำแนะนำ ติชม ในการนิเทศครั้งน...

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมศึกษาดูงาน
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 ส.ค. 2562] 
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะคุณครูและ บุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจบุรี ได้เข้าร่วมศึกษาและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการเรี...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
โดย โรงเรียนศรียาภัย [12 ส.ค. 2562] 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเร...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th