<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือการให้บริการ
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2562)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [03 ส.ค. 2563] 
วันที่ 3 ส.ค.2563 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด...

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน...
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [03 ส.ค. 2563] 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
คลิกดูรายละเอียด

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563)
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [31 ก.ค. 2563] 
 แจ้งมติมหาเถรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563)


Nu PHETS The Heroes 3D Animation
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [31 ก.ค. 2563] 
กรมอนามัย ได้จัดทำ Nu PHETS The Heroes 3D Animation เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโควิด 19


สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [31 ก.ค. 2563] 
สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563


วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [31 ก.ค. 2563] 
สพฐ.ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โครงการสอนออนไลน์ Project 14 ซึ่งจัดทำเป็นบทเรียนอ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [31 ก.ค. 2563] 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้จัดทำโครงการสอนออนไลน์ Project 14 ซึ่งจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์ ประกอบวีดีทัศน์การสอน


จัดทำสื่อการเรียนการสอน E-Book
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [31 ก.ค. 2563] 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พ.ว.) จัดทำสื่อการเรียนการสอน E-Book จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษานำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน


>>อ่านทั้งหมด    เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
   
  • การบริหารงาน
  • การบริหารเงินงบประมาณ
  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การส่งเสริมความโปร่งใส
  • การป้องกันการทุจริต
     e-Service
คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง
  

Visitor Statistics
Today
17
Yesterday
244
This Month
470
Last Month
5,596
This Year
34,138
Last Year
0
Data : 2563-02-20
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [01 ส.ค. 2563] 
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ พรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ท่านรองผู้อำนวยการ รัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรี...

การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธย...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [29 ก.ค. 2563] 
การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครัังที่2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00น. ณห้องบัวบุญนุสรณ์ โรงเรียนเวียงสระอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุร...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนหอพัก
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [28 ก.ค. 2563] 
วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ พรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ท่านรองผู้อำนวยการ รัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเ...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [28 ก.ค. 2563] 
วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ พรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ท่านรองผู้อำนวยการ รัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ คณะครู และนักเรียน ได้ร่ว...

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิ...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [24 ก.ค. 2563] 
วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ พรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ท่านรองผู้อำนวยการ รัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ ได้นำข้าราชการครูและบุคลาก...

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [23 ก.ค. 2563] 
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกำหนดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฝึกการทำงาน การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการออ...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โดย โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม [23 ก.ค. 2563] 
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ เวทีศรีตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกัตญญูกตเวทิตาและรำลึกถึ...

ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบั...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [22 ก.ค. 2563] 
วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ พรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ท่านรองผู้อำนวยการ รัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ และ คณะครู ร่วมต้อนรับนักศึก...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [03 ก.ค. 2563] 
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...

การติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการ...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [01 ก.ค. 2563] 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รับการติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากคณะต...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
บริษัท ปตท.สผ.เตรียมมอบทุนการศึกษา
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [31 ก.ค. 2563] 
คุณณัฐชา บุญเกิดและคุณชฎามาศ กมลศรีพานิช เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สผ.จำกัด(มหาชน) ประชุมทำความเข้าใจการมอบทุนการศึกษาของบริษัท ปตท.สผ.จำกัด(มหาชน)กับผู้บริหารและตัวแทนโ...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [31 ก.ค. 2563] 
ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยานำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื...

ตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCovid19
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [14 ก.ค. 2563] 
นายวิทูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid19 และความเร็วอินเทอร์เน็ต ณ โรงเร...

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [06 ก.ค. 2563] 
ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธาน กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดบรรพตวารีเขต เมื่อ 3 ก...

ประชุมผู้ปกครอง
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [06 ก.ค. 2563] 
ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียน 1/2563 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระยะแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 และมอบเกียรติบ...

ตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [01 ก.ค. 2563] 
นายชยันต์รัฐ รุ่งโรจวรารักษ์ ปลัดอาวุโส อำเภอสวีมาตรวจเยี่ยมการจัดการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 ของโรงเรียนด่านสวีวิทยา ในวันเปิดเทอมวันแรก พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันตนเอ...

ตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [01 ก.ค. 2563] 
นายดุสิต ศักรกานต์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรและคณะฯตรวจเยี่ยมแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา วันเปิดเทอมวันแรก โดยมี ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อ...

ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [23 มิ.ย. 2563] 
นายสนั่น หนูอิ่ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านสวีวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมรับมือการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 63 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ เมื่อ 23 มิถุนา...

ประชุมเตรียมมอบทุนการศึกษา
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [18 มิ.ย. 2563] 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายเงา พุฒนกุล ผู้ประสานงานบริษัท ปตท.สผ.ประชุม ผู้บริหารโรงเรียน/ตัวแทนโรงเรียนที่มีพื้นที่บริการติดชายฝั่งทะเล อ่าวสวี เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบทุ...

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัด สอบคัดเลือก (รอ...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [05 มิ.ย. 2563] 
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

>>อ่านทั้งหมด  
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      
 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th