<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือการให้บริการ
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2562)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [25 พ.ย. 2563] 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันสมเ...

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหาร
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [23 พ.ย. 2563] 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.11 พบปะให้โอวาทนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 คน เข้าศึกษางานบริหารการศึกษาของ...

การอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ส...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [23 พ.ย. 2563] 
23 พฤศจิกายน 2563 นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีท...

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding fo...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 พ.ย. 2563] 
วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 นายสำรวย ภักดี รอง ผอ.สพม.11 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for teacher : C4...

การอบรมหลักสูตร “สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 พ.ย. 2563] 
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)โดยนางสาวกชพร คะสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและนายวศิน เจริญสุข เจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นวิทยากร...

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 พ.ย. 2563] 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสำรวย ภักดี รอง ผอ. สพม. 11 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเสริมสร้างสมรร...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 พ.ย. 2563] 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสำรวย ภักดี รอง ผอ. สพม. 11 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุ...

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [17 พ.ย. 2563] 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสำรวย ภักดี รอง ผอ. สพม. 11 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรม...

>>อ่านทั้งหมด    เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
   
  • การบริหารงาน
  • การบริหารเงินงบประมาณ
  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การส่งเสริมความโปร่งใส
  • การป้องกันการทุจริต
     e-Service
คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง
  

Visitor Statistics
Today
407
Yesterday
243
This Month
3,623
Last Month
5,392
This Year
56,104
Last Year
0
Data : 2563-02-20
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราช...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [09 พ.ย. 2563] 
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ท่านผู้อำนวยการพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี ท่านรองผู้อำนวยการอนุวัฒน์ แก้วจันทร์ ท่านรองผู้อำนวยการปัทมาภรณ์ ...

ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูรัฐพล ทองศรี
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [13 พ.ย. 2563] 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางเบญญาภา ชัยยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับ คุณครูรัฐพล ทองศรี ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนพระแสงวิทยา ในก...

ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [13 พ.ย. 2563] 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางเบญญาภา ชัยยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนพระแสงวิทยา ...

“แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย”
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [13 พ.ย. 2563] 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางไปส่งคุณครูอภิรักษ์ ขนอม เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่...

มอบแว่นทุนการศึกษา
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [11 พ.ย. 2563] 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา มอบแว่นทุนการศึกษา (สำหรับเด็กที่ทางโรงเรียนเห็นสมควร) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและร...

ประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการก...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [04 พ.ย. 2563] 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระแสงวิทยา รับการประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ (ScQA) โดยได้รับเกีย...

เตรียมความพร้อมรอรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [03 พ.ย. 2563] 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานส...

ยินดีต้อนรับ ครูบรรจ...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [03 พ.ย. 2563] 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับครูบรรจุใหม่ คือ นางสาวอัฉรา อดุลจิตร์ นา...

“แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย”
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [02 พ.ย. 2563] 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางเบญญาภา ชัยยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ ...

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทา...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [30 ต.ค. 2563] 
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วม...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
ทุนการศึกษา
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [20 พ.ย. 2563] 
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ให้การต้อนรับคณะบุคคล ภายใต้การนำของคุณพนัส(จ.ชลบุรี) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุนๆละ 2,000 บาท รวม 30,000 บาท ให้กับน...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วม...
โดย โรงเรียนละแมวิทยา [23 ต.ค. 2563] 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระ...

การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนในภูมิภ...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [21 ก.ย. 2563] 
ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้ทีมตะกร้อโรงเรียนด่านสวีวิทยา ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18ปี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง และรางวัลร...

1ตำรวจ1โรงเรียน
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [04 ก.ย. 2563] 
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยากล่าวต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สวี มาให้ความรู้ด้านยาเสพติด การใช้รถอย่างปลอดภัยเป็นการร่วมมือระหว่างโรงเร...

พิธีไหว้ครู 2563 "ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู"
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 ส.ค. 2563] 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ” สำหรับปีนี้ได้มีพิธีมอบโล่ คุรุสดุดี เพื่อเป็นการยกย่องและสรรเสริญให้แก่ผู้ประกอ...

เยาวชนอาสาสมัคร
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [20 ส.ค. 2563] 
ศูนย์พัฒนาป่าชายเลน อ.สวี จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรและร่วมกันทำความสะอาดชายหาดทะเล...

ตรวจสุขภาพนักเรียน
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [20 ส.ค. 2563] 
เจ้าหน้าที่และ อสม.จาก รพสต.ด่านสวี ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 20 สิงหาคม 2563

การประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 ส.ค. 2563] 
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเ...

การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (F...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 ส.ค. 2563] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้จัดทำวิจัย เรื่อง แนวทางการนำผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนที่มีผลการแข่งขันทางว...

สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 ส.ค. 2563] 
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์กา...

>>อ่านทั้งหมด  
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      
 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-205317 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th