<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือการให้บริการ
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2563
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2562)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
การจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ 1
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [22 ก.ย. 2563] 
สมาคมนักเรียนเก่าแคนนาดา ประชาสัมพันธ์การจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ 1


การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [22 ก.ย. 2563] 
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม


การสำรวจ OBEC Poll (สพฐ. โพล)
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [22 ก.ย. 2563] 
การสำรวจ OBEC Poll (สพฐ. โพล) เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค


ประชาสัมพันธ์การรับสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรี...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [22 ก.ย. 2563] 
ประชาสัมพันธ์การรับสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา


โครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทย กับอินทัช
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [22 ก.ย. 2563] 
บริษัทอินทัช โฮนดิ้ง จำกัดมหาชน ประชาสัมพันธ์ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทย กับอินทัช


ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [22 ก.ย. 2563] 
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านรายละเ...

โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ต้านภัยโควิด19”
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [22 ก.ย. 2563] 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ต้านภัยโควิด19”


ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [22 ก.ย. 2563] 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


>>อ่านทั้งหมด    เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
   
  • การบริหารงาน
  • การบริหารเงินงบประมาณ
  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การส่งเสริมความโปร่งใส
  • การป้องกันการทุจริต
     e-Service
คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง
  

Visitor Statistics
Today
160
Yesterday
206
This Month
5,329
Last Month
6,291
This Year
45,288
Last Year
0
Data : 2563-02-20
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
กิจกรรมการบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบ...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [21 ก.ย. 2563] 
วันศุกร์ที่11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนพระแสงวิทยา จัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมโรงเรียนพระแสงวิทยา อำเภ...

กิจกรรมอบรม “ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑” ...
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [19 ก.ย. 2563] 
18 กันยายน 2563 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เทศบาลบาลเวียงสระ และ อบต.คลองฉนวน ในการจัดกิจกรรมอบรม “ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อฝึกทักษะในการดำ...

กิจกกรรมอบรม วินัยจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัยบ...
โดย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา [19 ก.ย. 2563] 
16 กันยายน 2563 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ในการจัดกิจกกรรมอบรม วินัยจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน บูรณาการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และกา...

กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ความ...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [18 ก.ย. 2563] 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรี...

การนำเสนอผลการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริง และการศึกษ...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [17 ก.ย. 2563] 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ท่านผู้อำนวยการ พรทิพย์ นุกูลกิจ รับฟังการนำเสนอผลการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริง และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ระยะที่ 2 ก่อนแต่งตั้...

ค่ายวิทยาศาสตร์รวม SMTE 63
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [13 ก.ย. 2563] 
ค่ายวิทยาศาสตร์รวม SMTE 63 เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

ต้อนรับผู้เข้ารับพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ร...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [13 ก.ย. 2563] 
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี ได้ต้อนรับ ผู้เข้ารับพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (วันที่ 13-17 กันยายน ...

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาททางสังคม (คนด...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [10 ก.ย. 2563] 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาททางสังคม (คนดีของแผ่นดิน) 2563 ณ หอประชุมพระธรรมโกศาจารย์ โรงเรีย...

วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [10 ก.ย. 2563] 
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนพระแสงวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายนภศูล ตุ...

วันไหว้ครู
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [10 ก.ย. 2563] 
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควา...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนในภูมิภ...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [21 ก.ย. 2563] 
ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้ทีมตะกร้อโรงเรียนด่านสวีวิทยา ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18ปี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง และรางวัลร...

1ตำรวจ1โรงเรียน
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [04 ก.ย. 2563] 
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยากล่าวต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สวี มาให้ความรู้ด้านยาเสพติด การใช้รถอย่างปลอดภัยเป็นการร่วมมือระหว่างโรงเร...

พิธีไหว้ครู 2563 "ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู"
โดย โรงเรียนศรียาภัย [23 ส.ค. 2563] 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ” สำหรับปีนี้ได้มีพิธีมอบโล่ คุรุสดุดี เพื่อเป็นการยกย่องและสรรเสริญให้แก่ผู้ประกอ...

เยาวชนอาสาสมัคร
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [20 ส.ค. 2563] 
ศูนย์พัฒนาป่าชายเลน อ.สวี จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรและร่วมกันทำความสะอาดชายหาดทะเล...

ตรวจสุขภาพนักเรียน
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [20 ส.ค. 2563] 
เจ้าหน้าที่และ อสม.จาก รพสต.ด่านสวี ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 20 สิงหาคม 2563

การประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 ส.ค. 2563] 
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเ...

การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (F...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 ส.ค. 2563] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้จัดทำวิจัย เรื่อง แนวทางการนำผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนที่มีผลการแข่งขันทางว...

สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน
โดย โรงเรียนศรียาภัย [19 ส.ค. 2563] 
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์กา...

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563
โดย โรงเรียนศรียาภัย [16 ส.ค. 2563] 
คุณครูณัฐกานต์ สุวรรณนิตย์ ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนศรียาภัย คณะครูเก่าศรียาภัย และ ศิษย์เก่า ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับน...

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ศึกษาด...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [16 ส.ค. 2563] 
นายนันธชัย แย้มโสพิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย พร้อมด้วยคณะคุณครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย นายสม...

>>อ่านทั้งหมด  
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      
 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-205317 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th