<<หน้าแรก   
   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2560)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  เครือข่าย สพป.

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [19 เม.ย. 2562] 
บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด ขอเรียนเชิญสถานศึกษา ศึกษาดูงานเกษตรเชิงท่องเที่ยว ที่เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม


การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [19 เม.ย. 2562] 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลัก...

ขอเชิญร่วมโหวตเชียร์ To BE NUMBER ONE IDOL 2562 ตั...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [18 เม.ย. 2562] 
ขอเชิญร่วมโหวตเชียร์ To BE NUMBER ONE IDOL 2562 เพื่อให้ตัวแทน"เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ระดับประ...

เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชก...
โดย จัดซื้อจัดจ้าง [11 เม.ย. 2562] 
สมพ.11 ขอเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562


ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "คุณภาพการมองเห็นมีค...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [11 เม.ย. 2562] 
ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมโครงการประกวดเขียนเรียงความ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "คุณภาพการมองเห็นมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร"


>>อ่านทั้งหมด  


คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของเรามากแค่ไหน ?
 
  e-Service  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [10 เม.ย. 2562] 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับผลสอบ O-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน

ผู้อำนวยการ ดร.อรชพร มีพัฒน์พร้อมคณะครูเดินทางเข้า...
โดย โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม [02 เม.ย. 2562] 
1 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการ ดร.อรชพร มีพัฒน์พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน เดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ต...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงิน พัสดุ และแผนงาน
โดย โรงเรียนท่าชนะ [28 มี.ค. 2562] 
โรงเรียนท่าชนะ โดยผู้อำนวยการสมศักดิ์ ทองสมุทร นายวานิช อินทรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการเงิน พัสดุ และการเขียนงบประมาณโครงการ ประจำปี 2562 ...

เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอ...
โดย โรงเรียนบ้านนาสาร [23 มี.ค. 2562] 
21 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสารนำโดยนายสมชายกิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอบ้านนาสาร

โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสา...
โดย โรงเรียนบ้านนาสาร [23 มี.ค. 2562] 
22 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสารนายสมชาย กิจคาม ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน กับคณะวิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร

การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโส...
โดย โรงเรียนบ้านนาสาร [22 มี.ค. 2562] 
21 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสาร ขอขอบคุณ ผอ.สมยศ กระจ่างแจ้ง ผอ.วินัย กรานมูล ผอ.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผอ.นพมาศ เพราพันธ์ ในการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ
โดย โรงเรียนบ้านนาสาร [17 มี.ค. 2562] 
วันที่ 11 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสารจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนพิเศษ

เข้าร่วมแข่งขันการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดย โรงเรียนบ้านนาสาร [17 มี.ค. 2562] 
วันที่ 13 -15 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร เด็กชายอนันต์ทสิทธิ ศรีแสง และเด็กชายสิรวิชญ์ ทองเพชร เขาร่วมแข่งขันการต่อการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ...

พิธีแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยา...
โดย โรงเรียนท่าชีวิทยาคม [15 มี.ค. 2562] 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนท่าชีวิทยาคม จัดพิธีแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยาคมคนใหม่ นายนฤชาติ สุวรรณพร

เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง
โดย โรงเรียนชัยบุรีพิทยา [14 มี.ค. 2562] 
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการนักเรียน พร้อมคณะครู นำโดย คุณครูธนภัทร ขวัญช่วยและ คุณครูกนกกุล สิรันทวิเนติ

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ มอบตัวนักเรียนห้องเรีย...
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [09 เม.ย. 2562] 
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ มอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณประเดิม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทย...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษานานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [09 เม.ย. 2562] 
วันที่ 2-6 เมษายน 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษานานาชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจั...

ผลสอบ O NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [09 เม.ย. 2562] 
ขอแสดงความยินดีกับนายคงกฤช อินทร์น้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้ผลสอบ O NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธ...
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [09 เม.ย. 2562] 
29 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยมี ดร.พ...

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง...
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [09 เม.ย. 2562] 
27 มีนาคม 2562 ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมคุณหญิงสอาด 28 มีนาคม 2562 ร่วมประเมินการเตร...

กิจกรรม PAE Preparation Academic Excellence for M...
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [09 เม.ย. 2562] 
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ English Program โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรม PAE Preparation Academic Excellence for M.1 วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณประเดิมอาค...

คณะกรรมการประเมิน การติดตามผลและประเมินผลการดำเนิน...
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [09 เม.ย. 2562] 
21 – 22 มีนาคม 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ...

การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธ...
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [05 เม.ย. 2562] 
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการนพมาศ เพราพันธ์ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ณ ห้...

กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศไ...
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [05 เม.ย. 2562] 
โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา (จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2562

ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิท...
โดย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [05 เม.ย. 2562] 
วันที่ 9 -10 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการนพมาศ เพราพันธ์ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDU digital 2019” จัดโดย สำนักงานเ...

>>อ่านทั้งหมด  
 
 
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th