<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ผลงานทางวิชาการ
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด


  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [28 พ.ค. 2563]  [ปักหมุด]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัด สพม.11
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [15 พ.ค. 2563]  [ปักหมุด]

คลิกดูรายละเอียด

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้...
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [02 มิ.ย. 2563] 

คลิกดูรายละเอียด

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [02 มิ.ย. 2563] 
ขอเชิญครูผู้ช่วยเข้าร่วมรับฟังพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ จาก นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยพร้อมเพียงกัน ในวันพฤหัสที่ 4 พฤษภา...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [02 มิ.ย. 2563] 
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเสริมสร้างสมรร...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [01 มิ.ย. 2563] 
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ...

รับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching As...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [28 พ.ค. 2563] 
 ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2564


ข่าว สคบ เรื่องโควิด-19 และประกันภัยโควิด-19
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [28 พ.ค. 2563] 
ข่าว สคบ เรื่องโควิด-19 และประกันภัยโควิด-19

...

ข้อมูลและทรัพยากรการศึกษาแบบออนไลน์สำหรับครูและนัก...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [28 พ.ค. 2563] 
ด้วยมูลนิธิเอเซียประเทศไทยได้พัฒนาเว็บไชต์โดยรวบรวมข้อมูลและทรัพยากรการศึกษาแบบออนไลน์สำหรับครูและนักเรียน จึงขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org ให้บุคลากรในสังกัดทรา...

ขอความร่วมมือสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [28 พ.ค. 2563] 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


>>อ่านทั้งหมด    e-Service
  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  • การจัดทำการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)


คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง
  

Visitor Statistics
Today
60
Yesterday
184
This Month
405
Last Month
5,989
This Year
22,641
Last Year
0
Data : 2563-02-20
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน สัปดาห์ที่ 2
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [29 พ.ค. 2563] 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ และคณะครู ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบความพร้อมในกา...

ประชุมวางแผนมอบตัวนักเรียนและเปิดภาคเรียนปีการศึกษ...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [25 พ.ค. 2563] 
ท่านผู้อำนวยการ พรทิพย์ นุกูลกิจ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมวางแผนการมอบตัวนักเรียน และการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องคล่องอ...

นิเทศ ติดตาม คุณครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [21 พ.ค. 2563] 
21 พ.ค.63 ผอ.พรทิพย์ นุกูลกิจ รองรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ นิเทศ ติดตาม คุณครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1ภาษาอังกฤษ 5 คณิตศาสตร์ ม 4-ม6 วิชาชีววิทยา 5 วิชาเคมี ...

ถ่ายทำวีดิโอ "ครูดีครูต้นแบบ"
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [21 พ.ค. 2563] 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการ พรทิพย์ นุกูลกิจ และ ท่านรองผู้อำนวยการ รัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ ให้การต้อนรับทีมงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ...

การประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [20 พ.ค. 2563] 
ท่านผู้อำนวยการ พรทิพย์ นุกูลกิจ เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Confere...

แผนการบริหารการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเ...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [19 พ.ค. 2563] 
แผนการบริหารการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -2019) ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [19 พ.ค. 2563] 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านตะกรบ (ประวัตินร.ที่ประสบอัคคีภัย) ด.ช.ธนภูม ยาสิทธิ์ ชั้นอ.1 ด.ช.ธนกฤต ยาสิท...

พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [18 พ.ค. 2563] 
ผู้อำนวยการพรทิพย์ นุกูลกิจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ประจำปี...

ออกเยี่ยมตรวจความพร้อม ก่อนจัดการเรียนการสอนแบบออน...
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [15 พ.ค. 2563] 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไล...

ร่วมช่วยเหลือโครงการตู้ปันสุขกับทางอำเภอไชยา
โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย [13 พ.ค. 2563] 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีร่วมช่วยเหลือโครงการ ตู้ปันสุข กับทางอำเภอไชยา โดยท่านเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยาและคณะเป็นผู้รับมอบจาก ผู้อำนวยการพรทิพย์ นุกูลกิจแ...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน
โดย โรงเรียนศรียาภัย [20 พ.ค. 2563] 
นายชุมพล จุลใส สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานชมรมผู้ปกครอง คณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสอนทางไกล จากห้องเร...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [13 พ.ค. 2563] 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายเอกวุฒิ ไกรมาก ประธานสหวิทยาเขต ชุมพร 1 พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย และคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต ชุมพร 1 และคุณครู...

โรงเรียนศรียาภัย จัดการประชุมคณะคุณครู ผ่านระบบ “V...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [01 พ.ค. 2563] 
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการประชุมคณะคุณครู ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ “VDO Conference ” เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะมีการ...

โรงเรียนศรียาภัย ส่งมอบ Face Shield ให้กับบุคลากรท...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [31 มี.ค. 2563] 
โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ร่วมส่งมอบ Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ เพื่อนำไปใช้ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 (จำนวน 350 ชิ้น) โดย...

คนเก่งศรียาภัย O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
โดย โรงเรียนศรียาภัย [27 มี.ค. 2563] 
ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 จำนวน 2 คน ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนศรียาภัยจากผลสอบระดับชาติ o-net นักเรียนได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง...

คนเก่งศรียาภัย O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
โดย โรงเรียนศรียาภัย [27 มี.ค. 2563] 
ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 จำนวน 4 คน ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนศรียาภัยจากผลสอบระดับชาติ o-net นักเรียนได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาร...
โดย โรงเรียนละแมวิทยา [27 มี.ค. 2563] 
นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยาและบุคลากรครูขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนายภานุวัฒน์ แต่งเลี่ยนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับช...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
โดย โรงเรียนปะทิววิทยา [19 มี.ค. 2563] 
โรงเรียนปะทิววิทยารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

การประเมินผลการปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึก...
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [19 มี.ค. 2563] 
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ตำแน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา / รักษาการในตำแหน่ง รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563) ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรี...

โครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้...
โดย โรงเรียนศรียาภัย [17 มี.ค. 2563] 
มูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดโครงการ“คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร...

>>อ่านทั้งหมด  
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      
 
Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบละขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th