<<หน้าแรก   
   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    เครือข่าย สพป.


  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 (เพิ่มเติม)
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [09 ธ.ค. 2562]  [ปักหมุด]
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 (เพิ่มเติม)

เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชก...
โดย จัดซื้อจัดจ้าง [13 ธ.ค. 2562] 
สพม.11ขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา ค...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [13 ธ.ค. 2562] 
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเ...

รายละเอียดการประเมินศักยภาพในการพิจารณาย้ายผู้บริห...
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [11 ธ.ค. 2562] 
รายละเอียดการประเมินศักยภาพในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการประเมินศักยภาพในการพิจารณาย้ายผู้บริห...
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [11 ธ.ค. 2562] 
รายละเอียดการประเมินศักยภาพในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพร

การประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรี...
โดย งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์) [06 ธ.ค. 2562] 
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในการประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมและการต่อส...

>>อ่านทั้งหมด  

คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง
  
  e-Service

  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  • การจัดทำการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 [10 ธ.ค. 2562] 
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายพรชัย จันทร์รงค์ ผู้อำนวนการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ร่วมกับคณะครู จัดกิกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและแผนป...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ
โดย โรงเรียนชัยบุรีพิทยา [06 ธ.ค. 2562] 
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา โดยนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจก...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ
โดย โรงเรียนไชยาวิทยา [06 ธ.ค. 2562] 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุรศักดิ์ อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอไชยา

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [06 ธ.ค. 2562] 
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกา...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 [04 ธ.ค. 2562] 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลการ และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙...

ต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูย้าย ในวันที่ 4 พ.ย.2562
โดย โรงเรียนเวียงสระ [04 ธ.ค. 2562] 
ต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูย้าย ในวันที่ 4 พ.ย.2562

ต้อนรับนางฐิติมา นาครพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเร...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [04 ธ.ค. 2562] 
ต้อนรับนางฐิติมา นาครพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววรรณี แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง ใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที...
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 [29 พ.ย. 2562] 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบแห่งที่ ๑๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [28 พ.ย. 2562] 
งานแนะแนว โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมให้กับตัวแทนนักเรียน ในหัวข้อ #รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน โดยแพทย์หญิงณัฐพร ใจสมุทร์ สกุลแพทย์ นายแพทย...

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 [21 พ.ย. 2562] 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ทำกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบอ...

>>อ่านทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร
 
 
ต้อนรับ"ผู้บริหารสถานศึกษา"
โดย โรงเรียนศรียาภัย [14 ธ.ค. 2562] 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรียาภัย จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ เกรียงไกร แก้วมีศรี และ รองผู้อำนวยการ วุฒิชัย นวลแก้ว สู่รั้ว“เหลืองแดง” ซึ่งไ...

โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันดินโลก
โดย โรงเรียนสวนศรีวิทยา [03 ธ.ค. 2562] 
3 ธันวาคม 2562 อำเภอหลังสวน ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังตะกอ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร และโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระม...

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [25 พ.ย. 2562] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผ...

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเ...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [17 พ.ย. 2562] 
สมจ.ชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ใน 5 กลุ่มสาระวิชา ณ โรงเรียนศรียาภัยและโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เมื่อวันที่ 9,10,และ 16 พฤศจิกายน 2562 ...

คนเก่งศรียาภัย
โดย โรงเรียนศรียาภัย [17 พ.ย. 2562] 
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย ประกอบ นายพงศภัค เอกฉาย นายเอกราช สุวรรณ์ และ นายธีริทริ์ คงบุญแก้ว ครูที่ปรึกษา นายกฤษฎา ทองกำเหนิด ได้เข้าร่วมประกวดโครงการ Bridge 2 ...

อบรมคำปรึกษาเบื้องต้นและสร้างเครือข่ายครูอาจารย์ขอ...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [07 พ.ย. 2562] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา พร้อมด้วย นายเจริญ ส่งระวิ หัวหน้าบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมอบรมคำปรึกษาเบื้องต้นและสร้างเครือข่ายครูอาจารย์ของสถานศึกษาใน...

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [19 ต.ค. 2562] 
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา หัวหน้างานบริหารวิชาการ และนางธนภรณ์ สุขแก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรม...

วันที่ระเลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม...
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [13 ต.ค. 2562] 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสวี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นท...

กิจกรรมประมงแห่งชาติ
โดย โรงเรียนด่านสวีวิทยา [24 ก.ย. 2562] 
โรงเรียนด่านสวีวิทยาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล ณ อ่าวสวี หมู่ที่3 บ้านบ่อคา บริเวณ "หัวอ่าง" จากการจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ของกรมประมง ร่วมกับ ปตท.สผ เมื่อ 24 กันยายน256...

หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ”
โดย โรงเรียนศรียาภัย [20 ก.ย. 2562] 
งานเลี้ยงอำลา หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ” ซึ่งจัดโดยคณะครู ที่ได้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ผ...

>>อ่านทั้งหมด  
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษา : EMIS
 
 
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 1
สหวิทยาเขต
ชุมพร เขต 2
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สวนศรีวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.ปากน้ำชุมพรวิทยา ร.ร.ชลธารวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ๒ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.ทุ่งคาพิทยาคาร ร.ร.เมืองหลังสวน
ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.ศรียาภัย ๒ ร.ร.ละแมวิทยา
ร.ร.สุราษฎร์ธานี ๒ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ร.ร.พะโต๊ะวิทยา
ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.ท่าข้ามวิทยา ร.ร.สวีวิทยา
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ร.ร.นาสักวิทยา
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.ปะทิววิทยา ร.ร.ด่านสวีวิทยา
ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม
ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา   ร.ร.ครนพิทยาคม
ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม   ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.น้ำรอบวิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา    
ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา      
  ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
  ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา      
  ร.ร.มัธยมวิภาวดี      

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th