<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
  • ศธจ. สุราษฎร์ธานี
  • ศธจ. ชุมพร
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
  • สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • สพป. ชุมพร เขต 1
  • สพป. ชุมพร เขต 2
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด

เพลงสดุดีจอมราชา และ เพลงจิตอาสา

  เพลงสดุดีจอมราชา
 
 


เพลงสดุดีจอมราชา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี


ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญาเกริกฟ้าไกล

ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน

ถวายพระพรองค์ราชินี คู่บารมีองค์ราชัน

ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ งามตระการเคียงขัตติยะไทย

อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส

มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี

----- ดาวน์โหลด MP3 (3.7 MB) -----

ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ผู้แต่งทำนอง : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
เรียบเรียงเสียงประสาน : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
วงดนตรี : เฉลิมราชย์ ห้องบันทึกเสียง : จาตุรงค์
นักร้อง : ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทธ์ / กตธิป อัครวิกรัย / ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ / กนกวรรณ อินทรพัฒน์
   


  เพลงจิตอาสา
 
 


เพลง จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

พร้อมเสียสละ จิตอาสาเราภาคภูมิใจ พร้อมที่จะให้ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

ทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสน น้ำใจไม่เคยขาดแคลน เราจิตอาสา...

มุ่งมั่น ทำด้วยจิตที่คิดจะให้

ด้วยแรงกาย บวกแรงใจและจิตศรัทธา

เหงื่อที่ริน เหงื่อที่ไหล คุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา

เป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ…

มุ่งมั่น ทำด้วยจิต ที่คิดทำดี

ปรารถนา ให้โลกนี้น่าอยู่สดใส

ช่วยกันทำ เพื่อส่วนรวม เท่าที่มีเท่าที่ทำไหว

นำสายธารน้ำใจไหลไปทั่วแดน...

----- ดาวน์โหลด MP3 (4.6 MB) -----

ประพันธ์คำร้อง-ทำนอง โดย ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี และเรียบเรียงโดย ทฤษฎี ศรีม่วง จัดทำเป็นทำนองเพลงมาร์ช
โดยมี 10 ศิลปินแกรมมี่ร่วมขับร้อง ได้แก่
เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์, พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง, หนุ่ม-ณพสิน แสงสุวรรณ, ไมค์ ภิรมย์พร-พรภิรมย์ พินทะปะกัง, ต่าย-อรทัย ดาบคำ,
กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น, นิว-นภัสสร ภูธรใจ, จิ๋ว-ปิยนุช เสือจงพรู และ ที-พิพิธพล พุกกะณะสุต
   Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th