<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  เครือข่าย สพป.

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ

  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย พ.ร.บ.
 
 
 
กลุ่มอำนวยการ
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
      พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
กลุ่มนโยบายและแผน
      นโยบายสพฐ ปี 2562
      แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-2579
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
      พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
      พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10
      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
      ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเบิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
      หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
      บริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
      หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว12-2561
      หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17-2552
      หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21-2560
      หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ว25-2559
      กคศ.39-62 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
      กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ปี 61
      ว3-2556-ขั้นต่ำขั้นสูง
      ว5-2562-ฐานคำนวณเงินเดือน
      ว7-2562-กรณีพิเศษ 3 เดือน 15 วัน
      ว9-2562-รับเงินเดือนในอัตราเดิม
      ว20-2561-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
      สพฐ.ว627-2562-แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน
      แนวทางการสรรหาพรก.และลจ. ปี 2560
      ว 8-2549 หลักเกณฑ์ย้ายครู
      ว 9-2554 หนังสือ ก.ค.ศ.หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
      ว 9-2554 หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา1
      ว 9-2559 ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา1
      ว 16-2557 หลักเกณฑ์คัดเลือกเพื่อบรรจุ คผช.กรณีพิเศษ
      ว 19-2561 หลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม คผช
      ว 24-2559 หลักเกณฑ์ย้ายครู
      ว 24-2560 แก้ไขหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
      ว 26-2561 แบบประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม คผช
      หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
  ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
        คำสั่ง สพฐ. ที่ 660-2555 เรื่องมอบอำนาจการอนุญาตลาไปศึกษา ฯ
        ประกาศ สพฐ. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ข้าราชการ ฯ ไปศึกษาต่อ ฯ ภายในประเทศ
        ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครู ฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ฯ 2552
        ระเบียบกระทรวงการคลีงว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน
        ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฯ พ.ศ. 2559
        แนวปฏฺบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อฯ หนังสือ กคศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลว 28 มิถุนายน 2554
        คำสั่ง สพฐ. ที่ 307-2551 มอบอำนาจต่อการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
  ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
        แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฯ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
        หนังสือ สพฐ. การลงนามรับสัญญา ศธ 04009-5184 ลงวันที่ .30 มีนาคม 2547
        ระเบียบกระทรวงการคลีงว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน
        หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2-ว 410 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญา
        คำสั่ง สพฐ. ที่ 1070-2557 การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ-อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
      นิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
      ส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
      หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
      กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย การ สอบสวน พิจารณา
      กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย กรณี ความผิดปรากฏ ชัดแจ้ง
      กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย การ อุทธรณ์ และ การพิจารณา อุทธณ์
      กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการการพักราชการเเละการให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
      กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
      กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
      กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลงเงินเดือน
      ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา 2561
      ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
   

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th