ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2561
ฝากถึงโรงเรียน

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Web Conference (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม)

- สอบถามเกี่ยวกับงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้ที่ กลุ่มไลน์งานข้อมูลสารสนเทศ สพม.11

- เจ้าหน้าที่เขตที่ดูแลระบบ SET คือ นางบุษกร เพ็ชรพวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทร 0815428209


Web Application

เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบ SGS (Secondary Grading System) จัดทำข้อมูลทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data Management Center [DMC] 2562 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562
(กรุณาทำตามคู่มือทุกขั้นตอนก่อน หากมีข้อขัดข้องสงสัย สอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไว้แล้ว)
(ระยะที่ 1 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 มิถุนายน 2562)
(ระยะที่ 2 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 พฤศจิกายน 2562)
(ระยะที่ 3 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 25 เมษายน 2563)

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
สำหรับให้โรงเรียนขอรหัส G จากระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ เพื่อนำไปกรอกเพิ่มนักเรียนในระบบ DMC ได้
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Education Management Information System [EMIS] 2562
ครั้งที่ 1 กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-25 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 2 เฉพาะข้อมูลครูและบุคลากรศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
M-OBEC ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ [รวมอยู่กับระบบ EMIS]
กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่1-25 มิถุนายน 2562 และ1-25 ตุลาคม 2562
B-OBECระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-25 ตุลาคม 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Web Conference (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม)

โหลดโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร SMART CARD (ที่มา สพฐ.) และคู่มือเครื่องอ่านบัตร SMART CARD (ที่มา สพฐ.)

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน นร. 01 นร. 02 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2558 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2556
(ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบ EMIS ปีการศึกษา 2556 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ปีการศึกษา 2556 (ที่มา สพฐ.)
แผนผังการดำเนินการตรวจเด็กซ้ำซ้อน (ที่มา สพฐ.)
แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนซ้ำซ้อน (สพม.11)
สรุปแนวทางการดำเนินการออกรหัส G (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้ระบบเพื่อขอรหัส G _School_V.1.0 (ที่มา สพฐ.)
แบบข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) (ที่มา สพฐ.)
คำนิยามข้อมูลสารสนเทศ (ที่มา สพฐ.)
แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป (ที่มา สพฐ.)
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC (ที่มา สพฐ.)
แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC (ที่มา สพฐ.)

*** มีข้อสงสัยในการใช้งานระบบและขอคำแนะนำได้ที่ ***

กลุ่มนโยบายและแผน โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 21
อรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 0-80450-0661 LineID : 0804500661

รายละเอียดของปัญหา สามารถส่งมาได้ที่
อรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น e-mail : orachat.s.iem@secondary11.go.th
คุณนพกฤษฎิ์ ( ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง สพฐ.) e-mail : bopp.dmc@gmail.com