ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2560
ฝากถึงโรงเรียน

- เจ้าหน้าที่โรงเรียนกรุณากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการต่อไป (แจ้ง ณ วันที่ 16-06-2560)

- เจ้าหน้าที่เขตที่ดูแลระบบ SET คือ นางบุษกร เพ็ชรพวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทร 0815428209 (แจ้ง ณ วันที่ 16-06-2560)

- ขณะนี้ระบบ CCT ไม่สามารถดูข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านแบบส่งต่อได้แล้ว เนื่องจากเป็นค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมเมอร์ตั้งให้ และทางเจ้าหน้าที่เขตได้ปรึกษากับทางโปรแกรมเมอรส่วนกลางแล้ว แต่ส่วนกลางยืนยันว่าจะไปเปิดให้อีก เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ดังนั้น หากโรงเรียนใดต้องการรหัสผ่าน ทางเจ้าหน้าที่เขตแนะนำว่า ให้เพิ่มข้อมูลอีเมลล์ของแอดมินโรงเรียนในผู้ใช้นั้นๆ และทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ ซึ่งรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปยังอีเมลล์แอดมินโรงเรียน และแอดมินโรงเรียนสามารถแจ้งกับครูผู้ใช้ได้ (แจ้ง ณ วันที่ 16-06-2560)

- ขณะนี้รายงานในระบบ DMC บางรายการทางโปรแกรมเมอร์ส่วนกลางยังไม่ได้ทำรายงานให้ คาดว่าโปรแกรมเมอร์เคลียร์โรงเรียนที่ยืนยันไม่ทันเสร็จ จึงจะโหลดรายงานได้ครบถ้วน (แจ้ง ณ วันที่ 16-06-2560)

- เจ้าหน้าที่โรงเรียนที่ดูแลระบบ CCT ขณะนี้มีเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมา คือ บันทึกการเยี่ยมบ้าน และ บันทึกเวลาเรียน ทางเจ้าหน้าที่เขตได้สอบถามทางส่วนกลางแล้ว ได้รับคำชี้แจงว่า ไม่จำเป็นต้องดำเนินการในรอบนี้ โดยในอนาคตส่วนกลางจะแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการต่อไป (แจ้ง ณ วันที่ 16-06-2560)

- สพฐ. ให้ทุกโรงเรียนลงทะเบียนในระบบ DMC 2560 ใหม่ เนื่องจากข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน และ username ไม่ได้ใช้งานจริงหลายๆ user ทำให้การติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่โรงเรียน ในกรณีระบบมีปัญหา จึงทำได้ยาก ดังนั้นขอความกรุณาโรงเรียนลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่สามารถรับผิดชอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลได้จริง (แจ้ง ณ วันที่ 09-05-2560)

Web Application

เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบ SGS (Secondary Grading System) จัดทำข้อมูลทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
__________________________________________________________________________________________________________

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

_________________________________________________________________________________________________________
Data Management Center [DMC] 2560
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560
(กรุณาทำตามคู่มือทุกขั้นตอนก่อน หากมีข้อขัดข้องสงสัย สอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไว้แล้ว)
(ระยะที่ 1 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 มิถุนายน 2560)
(ระยะที่ 2 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 พฤศจิกายน 2560)
(ระยะที่ 3 กรุณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 เมษายน 2561)
Education Management Information System [EMIS] 2560
ครั้งที่ 1 กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10-25 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 2 เฉพาะข้อมูลครูและบุคลากรศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
M-OBEC ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ [รวมอยู่กับระบบ EMIS]
กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่10-25 มิถุนายน 2560 และ1-25 พฤศจิกายน 2560
B-OBECระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
กรุณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม)

แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน นร. 01 นร. 02 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2558 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2556
(ที่มา สพฐ.)
คู่มือการใช้งานระบบ EMIS ปีการศึกษา 2556 (ที่มา สพฐ.)
คู่มือระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ปีการศึกษา 2556 (ที่มา สพฐ.)
แผนผังการดำเนินการตรวจเด็กซ้ำซ้อน (ที่มา สพฐ.)
แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนซ้ำซ้อน (สพม.11)
แนวทางการเพิ่มนักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือนักเรียนติด G (สพม.11)
แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนซ้ำซ้อน) แบบพฐ.19และแบบ พฐ.19/3 (ที่มา สพฐ.)
แบบข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) (ที่มา สพฐ.)
คำอธิบาย แบบพฐ.19และแบบ พฐ.19/3 (ที่มา สพฐ.)
คำนิยามข้อมูลสารสนเทศ (ที่มา สพฐ.)
แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป (ที่มา สพฐ.)
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC (ที่มา สพฐ.)
แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC (ที่มา สพฐ.)

*** มีข้อสงสัยในการใช้งานระบบและขอคำแนะนำได้ที่ ***

กลุ่มนโยบายและแผน โทรศัพท์ 077-203374
อรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 0-80450-0661

รายละเอียดของปัญหา สามารถส่งมาได้ที่
อรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น e-mail : osuknit@gmail.com
คุณนพกฤษฎิ์ ( ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง สพฐ.) e-mail : bopp.dmc@gmail.com