<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •    เครือข่าย สพป.


  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 ย้อนกลับ
 

นางสุรภา อ่อนเกลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Mobile : 089-8746460

 

นายสัญลักษณ์ เมืองโคตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คู่มือปฎิบัติงาน

นางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คู่มือปฎิบัติงาน


นางสาวศิรินยา น้อยมา
อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คู่มือปฎิบัติงาน


นางสาวมลชนก ยอดมณี
อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คู่มือปฎิบัติงาน


นางสาวจามีกร อินทร์ชิน
อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คู่มือปฎิบัติงาน
 

นางสาวรัชฎาภรณ์ ตาลประสิทธิ์
อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คู่มือปฎิบัติงาน


นายภิญโญ ฉิมหนู
อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คู่มือปฎิบัติงาน


นางสาวนิราวรรณ เกาะเส้ง
อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายรัฐเดช คีรีรักษ์
อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คู่มือปฎิบัติงาน
 
 

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th