<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  เครือข่าย สพป.

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801

ขยายเวลาสมัครเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อเรื่อง : ประกาศขยายเวลาสมัครเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประ มาณ 2561

รายละเอียด : สพม.11 ขอขยายเวลาสมัครเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน โดยกำหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนาและระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 20 กรกฎาคม 2561

2. หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน โดยกำหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนาและระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 20 กรกฎาคม 2561

3. หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน โดยกำหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนาและระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 19 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ สพม.11 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้แจ้งให้ข้าราชการครูที่ได้สำรวจรายชื่อที่ประสงค์จะพัฒนา ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ สมัครเข้ารับการพัฒนา ได้ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org ตามหลักสูตรที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ให้แล้วเส็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.โดยจะเริ่มเข้าสู่ระบบการพัฒนา ตามปฏิทินการพัฒนาที่แนบนมาพร้อมนี้
หนังสือแจ้งโรงเรียนขยายเวลาสมัคร รายละเอียด
รายชื่อครูที่แจ้งสำรวจประสงค์พัฒนา รายละเอียด

คู่มือหลักสูตร ครูผู้ช่วยรายละเอียด
คู่มือหลักสูตร ครูชำนาญการพิเศษรายละเอียด
คู่มือหลักสูตร ครูเชี่ยวชาญรายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา รายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการ รายละเอียด
 
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประ มาณ 2561

รายละเอียด : สพม.11 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 1 - 13 พฤษภาคม 2561 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน โดยกำหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนาและระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - 14 กรกฎาคม 2561

2. หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน โดยกำหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนาและระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - 14 กรกฎาคม 2561

3. หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน โดยกำหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนาและระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 – 13 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ สพม.11 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้แจ้งให้ข้าราชการครูที่ได้สำรวจรายชื่อที่ประสงค์จะพัฒนา ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ สมัครเข้ารับการพัฒนา ได้ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org ตามหลักสูตรที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ภายในวันที่13 พฤษภาคม 2561 โดยจะเริ่มเข้าสู่ระบบการพัฒนา ตามปฏิทินการพัฒนาที่แนบนมาพร้อมนี้
หนังสือแจ้งโรงเรียน รายละเอียด
ปฏิทินการพัฒนา TEPE Onlineรายละเอียด
รายชื่อครูที่แจ้งสำรวจประสงค์พัฒนา รายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา
 
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของเรามากแค่ไหน ?
 
  e-Service

  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  • นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
   ความโปร่งใส
  • ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
  • การมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร
  • การจัดทำการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)
 

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th