<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
  • นโยบายการจัดการศึกษา
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ทำเนียบ สหวิทยาเขต
  • ติดต่อเรา
  •  
  • นโยบายเว็บไซต์
  • ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มงาน สพม. เขต 11
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มกฎหมายและคดี

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2561)
  • ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
 
   

  บริการข้อมูล (e-Doc)
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
  กู้เงิน ธอส.
  • การจัดทำบัตรประจำตัว
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  • การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
  • การเบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุ่นค่า
  • การเบิกเงินยืมราชการ
  • การเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การเบิกจ่ายวัสดุ
  • การขอหนังสือรับรองการกู้สินเชื่อธนาคารต่างๆ
  • การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

logbook

  เครือข่าย สพป.

เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801
  คณะบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
 
 • กลุ่มอำนวยการ
Administration Group
นางสายลม จิตระดับ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Mobile : 081-7374310
 • กลุ่มนโยบายและแผน
Policy and Planning Group
นางพจณิชา รอดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Mobile : 081-4153377
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Distance Learning Information of Communications and Technology Group (DLICT)
นางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
Mobile : 080-4500661
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Finacial and Assets Administration Group
นางสุรภา อ่อนเกลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Mobile : 089-8746460
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
Personnel Administration Group
นางสาวนฤมล ทองสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Mobile : 081-8955969
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Development of Government Teachers and Education Personnel Group
นางณัฐจารักษ์ โสมติด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
Mobile : 081-2715716
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
นางภัทรินทร์ ชูมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
Mobile : 081-7974813
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Promotion of Educational Provision Group
นางอารี ชนะสงคราม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Mobile : 080-5320574
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group
นางสาวชฎาวัลย์ ชุมวรฐายี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Mobile : 089-9722726
 • กลุ่มกฎหมายและคดี
Legal Affairs and Litigation Group
นายสมศักดิ์ เข็มขาว
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
Mobile : 081-3701350
 

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th