<<หน้าแรก   
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ตราสัญลักษณ์เขต (LOGO)
  • คณะผู้บริหาร
  • คณะบุคลากร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ติดต่อเรา
  •  
  • 

  Blog กลุ่มงาน
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  ข้อมูลสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ (KM)
  • ระบบ KRS 
  • ระบบ ARS 
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2559
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2558 
  • สารสนเทศสำนักงานเขต ปี 2557
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2559
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2559
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2558
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2558
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2557 
  • ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2557
  • แนวทางการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 สมป
  •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2560
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2559)
   
   

  e-Doc
  • คำสั่ง ประกาศ
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  • เอกสารประกอบการอบรมการเงิน
  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  •  สำนักงานลูกเสือ สพม.11

  ปฏิทิน
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

โครงการคูปองพัฒนาครู
km spm11
เบอร์ติดต่อสำนักงาน
โทรสาร : 077-205318
โทรศัพท์ : 077-203372-4
1.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 17
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ ต่อ 18
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
4.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21
5.กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 22
6.หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
7.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 24
โทรศัพท์สายตรง :
กลุ่มอำนวยการ
077-205317
กลุ่มบริหารงานบุคคล
077-288801

คณะผู้บริหาร

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 
 
 ชื่อ-นามสกุล :  นายสมชาย รองเหลือ
 ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
    
 Mobile :  081-6063005
 Tel. :  077-203372-4 ต่อ 12
 Fax :  077-205318
 e-Mail :  
   

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 
 
 ชื่อ-นามสกุล :  นายมนูญ ศิลปรัศมี
 ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
    ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา และ
 ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(335/2560 ลว 8 กันยายน 2560)
 Mobile :  081-5695304
 Tel. :  077-203372-4 ต่อ 12
 Fax :  077-205318
 e-Mail :  -
   

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 
 
 ชื่อ-นามสกุล :  นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร
 ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
    ด้านนโยบายและแผน และ
 ด้านอำนวยการ
(335/2560 ลว 8 กันยายน 2560)
 Mobile :  081-9794928
 Tel. :  077-203372-4 ต่อ 12
 Fax :  077-205318
 e-Mail :  -
   

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 
 
 ชื่อ-นามสกุล :  นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก
 ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
    ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์
(335/2560 ลว 8 กันยายน 2560)
 Mobile :  081-0138448
 Tel. :  077-203372-4 ต่อ 12
 Fax :  077-205318
 e-Mail :  wi2505@hotmail.com

   


Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-203372-4 ต่อ 17 โทรสาร 077-205318
e_Mail : office@secondary11.go.th