รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล เช็คของขวัญ แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน หลายรายการ ดังนี้ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด และรางวัลเกียรติบัตรการเข้าร่วมในระดับภาค 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์ ศรีใหม่ 2. เด็กหญิงนันท์นภัส สุรวุฒิสกุล 3. เด็กหญิงสุพิชชญา ทองทรัพย์ ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล การประกวดอ่านฟังเสียงระดับภาคใต้ ระดับ ม.ต้น 1. เด็กชายภูริณัฐ เพชรสุทธิ์ 2. เด็กหญิงชีวาทิพย์ วีระวานิช ระดับ ม.ปลาย 1. เด็กชายปัณญ์นธร ทองมี 2. นางสาวศดานันท์ คงศรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรการเข้าร่วม สอบ TOP TEST ภาษาไทย ระดับม.1 1. เด็กชายสรวิชญ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 ของประเทศ ได้รับเกียรติบัตร และเช็คของขวัญ 2. เด็กหญิงณัฐณิชา พร้าก้อน คะแนนรวมสูงสุดอันดับ ที่ 1 ของภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตรและเช็คของขวัญ 3. เด็กหญิงทัตพิชา เจียมทวีบุญ และเด็กหญิงปาริฉัตร พรหมรักษ์ คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ม.2 1. เด็กชายพงศกร เกิดสมบัติ คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตร และเช็คของขวัญ 2. เด็กหญิงอรปรียา ชูสม คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ม.3 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 3 ของประเทศ ได้รับเกียรติบัตรและเช็คของขวัญ 2. เด็กชายชิษณุพงศ์ อินทร์ชนะ คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตรและเช็คของขวัญ 3. เด็กหญิงวณัฐฐิตา นวลคล้าย คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ม.4 1. นางสาววริศรา เต็มสงสัย คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตรและเช็คของขวัญ 2. นางสาวอวิกา แซ่กั๋ว คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ม.5 1. นางสาวโพธิญา ศักดา คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตร และเช็คของขวัญ 2. นางสาวพิชญา ฤกษ์วุฒิโชค คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร แต่งบทกลอนในสารานุกรมไทย ระดับภาคใต้ ม.ต้น เด็กชายปัญญพิชช์ ปานรัตน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรการเข้าร่วม ม.ปลาย 1. นางสาวจิรัชยา ขุนไชยรักษ์ และนางสาวฐิติพร รัตนพันธ์ ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วม 2. นายศุภณัฐ เดชรักษา ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-11-2560
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 5 / 19  
 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล [27-10-2560]
 เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 [27-10-2560]
 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 [27-10-2560]
 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 1) สาขาวิชาฟิสิกส์  [27-10-2560]