e-Complaint
ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์
 บันทึกร้องเรียนร้องทุกข์ เปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
ลำดับที่ หัวข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียน วันที่ร้องเรียน จำนวนผู้ตอบ
ยังไม่มีหัวข้อที่ร้องเรียน

 
ช่องทางการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน
1.แจ้งร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในวัน เวลาราชการ
2.โทรศัพท์หมายเลข 077-288801 และโทรสาร 077-205318
3.จดหมายจ่าหน้าซอง ถึง กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
4.อีเมล์ office@secondary11.go.th
Copyright © 2015 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-288801 โทรสาร 077-205318
Webmaster : ictgroup.spm11@gmail.com